Časté otázky

Snažili sme sa zodpovedať všetky najčastejšie sa opakujúce otázky ohľadom vyšetrenia cudzincov.
Kontaktujte nás
U koho sa môžem objednať?

Objednať sa môžete na našom telefónnom čísle 0948 350 123 alebo e-mailom na medicalcontrol@akmv.sk. Vopred Vám preveríme aktuálnu obsadenosť v každom meste, kde lekárske vyšetrenie cudzincom zabezpečujeme. 

Aké údaje Vám treba zaslať pri objednávke?
 1. meno a priezvisko
 2. dátum narodenia
 3. rodné číslo – ak má cudzinec pridelené
 4. číslo pasu 
 5. štátna príslušnosť
 6. adresa, na ktorú sa budú posielať posudky pre cudzineckú políciu a adresu, ktorú uvedieme pri Covid testovaní (ak je totožná, zašlite iba jednu adresu)
 7. e-mailová adresa, na ktorú prídu výsledky z Covid testovania
 8. mobilné číslo, na ktoré bude odoslaný sms kľúč pre otvorenie výsledkov Covid testovania 
Čo si musím v deň prehliadky doniesť?
 1. Platný doklad totožnosti (pas)
 2. Vyplnený dotazník, ktorý Vám zašleme po úhrade
 3. Vzorku stolice (skúmavku na stolicu si zakúpi cudzinec vo verejnej lekárni)
 4. Pobytovú kartičku, ak bola vydaná
 5. Negatívny výsledok z Covid testu – výsledok nesmie byť starší ako 4 dni pred vyšetrením u lekára 
Musím sa dostaviť na prehliadku nalačno?

Áno, je potrebné byť nalačno, nejesť po 20.00 hod. predchádzajúceho dňa, ráno môže vypiť 3 dcl čistej vody.

Koľko trvá lekárska prehliadka a ako prebieha?

Vzhľadom na väčší počet vyšetrení je potrebné si rezervovať na prehliadku cca 2 hodiny času. Na mieste vyšetrenia sa cudzinec riadi pokynmi vyšetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. 

Na ambulancii sa cudzincovi odoberie moč a krv, urobí výter z konečníka a odošle sa na RTG vyšetrenie.

Niektorí pracovníci zdravotníckeho zariadenia hovoria po anglicky. Ak však mate záujem o profesionálnu komunikáciu v cudzom jazyku, zabezpečíme Vám tlmočníka.

Kedy dostanem potvrdenie pre cudzineckú políciu?

Potvrdenie o tom, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, si môže cudzinec vyzdvihnúť najskôr na 7. pracovný deň po vykonaní lekárskej prehliadky. Prípadne sa cudzinec informuje telefonicky na +421 948 350 123, či už je jeho potvrdenie vydané a môže si potvrdenie vyzdvihnúť.

Potvrdenie pre cudzineckú políciu si vyzdvihne cudzinec osobne na adrese A|K|M|V, Pluhová 17, Bratislava každý pracovný deň v čase od 13,00 hod. – 15,00 hod. alebo mu bude potvrdenie zaslané poštou na adresu, ktorú uviedol pri objednaní sa na lekársku prehliadku. Potvrdenie zasielame len na adresu v Slovenskej republike. Po dohovore je možné zaslať potvrdenie aj na adresu mimo územia Slovenskej republiky za dohodnutý poplatok.

Kto doručí lekársky posudok cudzineckej polícii?

Prevádzkovateľ – zdravotnícke zariadenie lekársky posudok môže doručiť na príslušné oddelenie cudzineckej polície ak si to klient vyžiada. 

Čo v prípade, ak sa zistí, že trpím chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie?

V prípade, ak cudzinec nebude spĺňať podmienky pre vydanie potvrdenia, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, potvrdenie na účely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov mu nebude vydané. Zaplatený poplatok sa nevracia. Liečenie tejto choroby a ďalší postup vo vzťahu k cudzineckej polícii nie je v kompetencii prevádzkovateľa ani zdravotníckeho zariadenia, pokiaľ s ním zdravotnícke zariadenie neuzavrie osobitnú zmluvu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti za účelom liečby tejto choroby.Cudzinec si liečbu a ďalší postup musí zabezpečiť na vlastné náklady.

Kto vydá lekársky posudok?

Lekársky posudok bude vydaný lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia pracoviska pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu oprávneného na jeho vydanie podľa § 124 zákona o pobyte cudzincov.

Kto vykonáva lekárske prehliadky?

Lekárske prehliadky na účely zákona o pobyte cudzincov organizujeme v spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti skupiny AGEL.

Vyšetrenie vieme zabezpečiť v mestách Bratislava, Komárno, Levice, Zvolen, Kežmarok, Levoča a Zlaté Moravce. V prípade záujmu o vykonanie lekárskej prehliadky v iných mestách nás kontaktujte.

O presnom mieste konania lekárskej prehliadky bude cudzinec vopred prevádzkovateľom informovaný.

Kto má povinnosť doložiť lekársky posudok cudzineckej polícii?

Povinnosť doloženia lekárskeho posudku má štátny príslušník tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“), ktorému:

1. bol udelený prechodný pobyt na účel podnikania, zamestnania, zlúčenia rodiny, štúdia,
na účel osobitnej činnosti, výskumu a vývoja (§ 32 ods. 10 zákona o pobyte cudzincov)
2. bol udelený trvalý pobyt na 5 rokov (§ 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov),
3. žiada o udelenie alebo už bola udelená modrá karta (§ 38 ods. 8 zákona o pobyte cudzincov),
4. žiada o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas a je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas (§ 47 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov).

Uvedenú povinnosť nemá cudzinec s prechodným pobytom:
1. na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (§ 28 zákona o pobyte cudzincov)
2. ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (§ 29 zákona o pobyte cudzincov)
3. priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (§ 30 zákona o pobyte cudzincov)
4. ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo
5. ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.

Uvedenú povinnosť nemá cudzinec s trvalým pobytom na 5 rokov:

1. ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo
ide o zmenu druhu pobytu.

Dokedy musím doložiť lekárske potvrdenie cudzineckej polícii?

Vo všetkých prípadoch je lehota na odovzdanie lekárskeho posudku príslušnej cudzineckej polícii 30 dní.

Lehota na odovzdanie začína plynúť od prevzatia dokladu o pobyte. V týchto prípadoch lehota plynie už od podania žiadosti o pobyt:

1. v prípade modrej karty, ak cudzinec podáva žiadosť o jej vydanie na policajnom útvare,
2. pri trvalom pobyte na neobmedzený čas cudzincovi , ktorý je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

Lehota na predloženie lekárskeho posudku môže byť príslušným oddelením cudzineckej polície predĺžená na žiadosť cudzinca s prechodným / trvalým pobytom na 5 rokov o ďalších 60 dní.

Najneskôr kedy musí byť lekársky posudok vydaný?

Lekársky posudok doručený cudzineckej polícii musí byť maximálne 30 dní starý.

Čo je choroba ohrozujúca verejné zdravie?

V zmysle Výnosu Ministerstva zdravotníctva SR č. 07478/2009 – OL z 8. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie je chorobou ohrozujúcou verejné zdravie choroba, ktorá má potenciál epidemicky sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu a ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Čo bude obsahovať lekársky posudok?

Lekársky posudok bude obsahovať:

 1. meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu cudzinca,
 2. názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, miesto a dátum vydania dokladu,
 3. meno, priezvisko a odtlačok pečiatky lekára, ktorý doklad vydal,
 4. stanovisko pre útvar Policajného zboru, že cudzinec (ne)trpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.
Aké vyšetrenia mi budú vykonané?

Rozsah Služby (bez fakultatívneho odborného vyšetrenia) je nasledovný:

 1. Anamnéza: rodinná, osobná (infekčné a neinfekčné ochorenia), lieková, sociálna, pracovná, toxikologická, epidemiologická, údaje o očkovaní, subjektívne ťažkosti
 2. Objektívny nález v rozsahu interného vyšetrenia
 3. Laboratórne vyšetrenia: sedimentácia erytrocytov, hematologické vyšetrenie (počet erytrocytov, leukocytov, diferenciálny počet leukocytov, hematokrit, hemoglobín)
 4. Sérologické vyšetrenia: HBsAg, anti HIV 1, anti HIV 2, syfilis, anti HCV
 5. Vyšetrenie hrubej kvapky na maláriu (u štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich z krajín, ktoré sú endemickými oblasťami – vrátane prípadu transferu cez tieto krajiny)
 6.  Biochemické vyšetrenie krvi na stanovenie hladiny glukózy, AST, ALT, GMT, bilirubínu, cholesterolu, kreatinínu
 7. Vyšetrenie moču
 8. Štandardné kultivačné vyšetrenia výteru z konečníka
 9. Parazitologické vyšetrenie stolice
 10. RTG hrudníka.
Storno podmienky

Najneskôr 4 pracovné dni pred vykonaním lekárskej prehliadky je možné vykonať storno objednávky na lekársku prehliadku zaslaním písomnej správy na email medicalcontrol@akmv.sk s predmetom „STORNO OBJEDNÁVKY“, kde sa v texte správy uvedie:

1. meno a priezvisko cudzinca, ktorého objednanie na lekársku prehliadku sa ruší
2. číslo účtu na vrátenie poplatku za lekársku prehliadku.

Storno objednávky je potrebné zaslať z emailu, ako bola doručená objednávka, prípadne z emailu, ktorý bol uvedený cez prihlasovací formulár na tejto webovej stránke.

V prípade, ak došlo k objednaniu a zaplateniu odmeny za lekársku prehliadku v kratšom čase ako 4 pracovné dni pred jej vykonaním, storno nie je možné a zaplatené peňažné prostriedky nebudú vrátené.

Uvedené informácie o povinnostiach cudzincov sú len informačné a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich nesprávnosť. Za účelom poskytnutia záväzných informácií odporúčame sa informovať na príslušnom oddelení cudzineckej polície.