Odovzdanie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, upravuje v prípade modrej karty § 38 ods. 8 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Podľa tohto ustanovenia je lehota na odovzdanie posudku:

  • 30 dní od prevzatia pobytovej kartičky, ak si nepodáva žiadosť na policajnom útvare v SR alebo
  • 30 dní od podania žiadosti, ak si žiadosť o vydanie modrej karty podáva na príslušnom oddelení cudzineckej polície na Slovensku.

Opätovne posudok nesmie byť starší ako 30 dní.

Uvedené vyplýva z vyššie citovaného ustanovenia zákona o pobyte cudzincov, podľa ktorého: „Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý podáva žiadosť o vydanie modrej karty na policajnom útvare, odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.“

Čo je modrá karta?

Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty, aj keď na Slovensku nie je veľmi v praxi využívaný. Ide o prechodný pobyt na účel vysokokvalifikovaného zamestnania, kde podmienkou je nie len plat 1.500 EUR, ale aj povinnosť uznania dokladu o vzdelaní na Slovensku, čo celý proces udelenia pobytu značne predĺži. Z tohto dôvodu zamestnávatelia siahajú skôr po možnosti prechodného pobytu vybaveného jednoduchším, ale hlavne rýchlejším spôsobom.

Viac k modrej karte sa dočítate v článku Modrá karta – prechodný pobyt na účel vysokokvalifikovaného zamestnania.

Vyšetrenie cudzincov

Zabezpečujeme vykonanie lekárskej prehliadky za účelom vydania posudku, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie za 199 EUR. Potvrdenie je akceptované cudzineckou políciou.