Medical Blog

Počas COVIDu neplynú pre cudzincov viaceré lehoty

Počas COVIDu neplynú pre cudzincov viaceré lehoty

Veľa cudzincov sa v súvislosti so zákazom vychádzania (lockdown-om) obáva, že si nestihne obnoviť svoj pobyt, ktorý majú na Slovensku, lebo cudzinecké polície budú možno zatvorené alebo sa cudzincom nepodarí objednať sa na termín na políciu do konca platnosti ich...

Lekársky posudok v prípade trvalého pobytu na neobmedzený čas

Lekársky posudok v prípade trvalého pobytu na neobmedzený čas

Ak cudzinec je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, má...

Lekársky posudok v prípade modrej karty

Lekársky posudok v prípade modrej karty

Odovzdanie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, upravuje v prípade modrej karty § 38 ods. 8 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Podľa tohto ustanovenia je lehota na odovzdanie posudku: 30...

Zrušenie pobytu z dôvodu neodovzdania lekárskeho posudku

Zrušenie pobytu z dôvodu neodovzdania lekárskeho posudku

V zmysle § 36 ods. 1 písm. policajný útvar zruší prechodný pobyt v prípade, ak cudzinec - štátny príslušník tretej krajiny neodovzdal policajnému útvaru doklad podľa § 32 ods. 10 zákona o pobyte cudzincov. Týmto dokladom je lekársky posudok...