Ak cudzinec je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, má povinnosť doložiť lekársky posudok, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Vyplýva to z § 47 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Lehota na odovzdanie lekárskeho posudku cudzinca je 30 dní, avšak začína plynúť od podania žiadosti.

Posudok opäť má platnosť a teda nesmie byť starší ako 30 dní. Pri tomto druhu pobytu zákon vyslovene neuvádza možnosť podania žiadosti o predĺženie lehoty na doloženie lekárskeho posudku cudzinca.

Uvedené vyplýva z ustanovenia § 47 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, podľa ktorého: „Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 46 ods. 1 písm. b)  je povinný k žiadosti priložiť aj lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od podania žiadosti. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.“

Viete, kto môže požiadať o prechodný pobyt na neobmedzený čas?

Vyšetrenie cudzincov

Zabezpečujeme vykonanie lekárskej prehliadky za účelom vydania posudku, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie za 199 EUR. Potvrdenie je akceptované cudzineckou políciou.