Najdete nás:

Lekárske vyšetrenie pre cudzineckú políciu

Lekárske vyšetrenie pre cudzineckú políciu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie v 14 mestách na Slovensku

Potvrdenie je akceptované cudzineckou políciou.

Očkovanie pred cestou do zahraničia

Zoznam kliník

Bratislava

Poliklinika Ružinov Agel Clinic

Adresa:
Ružinovská 10
Bratislava

 • Bez objednania, každý deň
 • Pracovné dni: 8:00 – 11:00
 • Vyšetrujeme deti od 15 rokov
Zlaté Moravce - pri Nitre

Nemocnica AGEL

Adresa:
Bernolákova 4
Zlaté Moravce
Pavilón č. 4, 2. poschodie

 • Bez objednania
 • Utorok, Streda 8:00 – 13:00
 • Vyšetrujeme aj malé deti od 0 rokov
Zvolen

Nemocnica Zvolen

Adresa:
Kuzmányho nábrežie 28
Zvolen

 • Na objednávku
 • Utorok, Štvrtok 10:00
 • Vyšetrujeme aj malé deti od 0 rokov
Košice

Poliklinika AGEL

Adresa:
Lúčna 57
Košice – Šaca

 • Bez objednania
 • Streda 8:00
 • Vyšetrujeme cudzincov od 18 rokov
Kežmarok

Nemocnica Dr. V. Alexandra

Adresa:
Hviezdoslavova 27
Kežmarok

 • Na objednávku
 • Streda 10:00
 • Vyšetrujeme cudzincov od 18 rokov
Komárno

Nemocnica Komárno

Adresa:
Mederčská 39
Komárno

 • Na objednávku
 • Pondelok, štvrtok, piatok 9:00
 • Vyšetrujeme cudzincov od 18 rokov
Levoča

Nemocnica Levoča

Adresa:
Probstnerova cesta 2
Levoča

 • Na objednávku 
 • Streda 8:00
 • Vyšetrujeme cudzincov od 18 rokov
Levice

Nemocnica Levice

Adresa:
SNP 19
Levice

 • Na objednávku
 • Štvrtok 7:00
 • Vyšetrujeme cudzincov od 18 rokov

O nás

Sme najsilnejší partner

Doctor and her patient
Vysetrenie cudzincov - agel a expat clinic
Expat-clinic-ambulancia

Novootvorená ambulancia v Zlatých Moravciach - pri Nitre

Aj bez objednania!

Časté otázky

Objednať sa môžete na našom telefónnom čísle 0948 350 123 alebo e-mailom na medicalcontrol@akmv.sk. Vopred Vám preveríme aktuálnu obsadenosť v každom meste, kde lekárske vyšetrenie cudzincom zabezpečujeme.

 1. meno a priezvisko
 2. dátum narodenia
 3. rodné číslo – ak má cudzinec pridelené
 4. číslo pasu 
 5. štátna príslušnosť
 6. adresa, na ktorú sa budú posielať posudky pre cudzineckú políciu

V Nitre môžete prísť aj bez objednania. Stačí si priniesť cestovný pas, vzorku stolice a moču. Skúmavky sú dostupné v každej lekárni.

 1. Platný doklad totožnosti (pas)
 2. Vzorku stolice (skúmavku na stolicu si zakúpi cudzinec vo verejnej lekárni)

Áno, je potrebné byť nalačno, nejesť po 20.00 hod. predchádzajúceho dňa, ráno by ste mali vypiť aspoň 3 dcl čistej vody.

Je potrebné si rezervovať na prehliadku cca 1 hodinu času. Na mieste vyšetrenia sa cudzinec riadi pokynmi vyšetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. 

Na ambulancii sa cudzincovi odoberie a krv, urobí výter z konečníka a odošle sa na RTG vyšetrenie.

Niektorí pracovníci zdravotníckeho zariadenia hovoria po anglicky, v Nitre taktiež ukrajinsky a rusky. 

Potvrdenie o tom, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, si môže cudzinec vyzdvihnúť najskôr na 5.-7. pracovný deň po vykonaní lekárskej prehliadky. Prípadne sa cudzinec informuje telefonicky na +421 948 350 123, či už je jeho potvrdenie vydané a môže si potvrdenie vyzdvihnúť.

Potvrdenie si vyzdvihne cudzinec osobne alebo mu bude potvrdenie zaslané poštou na adresu, ktorú uviedol pri objednaní sa na lekársku prehliadku, prípadne priamo na cudzineckú políciu. Potvrdenie zasielame len na adresu v Slovenskej republike. Po dohovore je možné zaslať potvrdenie aj na adresu mimo územia Slovenskej republiky za dohodnutý poplatok.

Prevádzkovateľ – zdravotnícke zariadenie lekársky posudok môže doručiť na príslušné oddelenie cudzineckej polície ak si to klient vyžiada. 

V prípade, ak cudzinec nebude spĺňať podmienky pre vydanie potvrdenia, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, potvrdenie na účely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov mu nebude vydané. Zaplatený poplatok sa nevracia. Liečenie tejto choroby a ďalší postup vo vzťahu k cudzineckej polícii nie je v kompetencii prevádzkovateľa ani zdravotníckeho zariadenia, pokiaľ s ním zdravotnícke zariadenie neuzavrie osobitnú zmluvu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti za účelom liečby tejto choroby.Cudzinec si liečbu a ďalší postup musí zabezpečiť na vlastné náklady.

Lekársky posudok bude vydaný lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia pracoviska pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu oprávneného na jeho vydanie podľa § 124 zákona o pobyte cudzincov.

Lekárske prehliadky na účely zákona o pobyte cudzincov organizujeme v spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti skupiny AGEL a Expat Clinic.

Vyšetrenie vieme zabezpečiť v 14 mestách na Slovensku

O presnom mieste konania lekárskej prehliadky bude cudzinec vopred prevádzkovateľom informovaný.

Povinnosť doloženia lekárskeho posudku má štátny príslušník tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“), ktorému:

 1. bol udelený prechodný pobyt na účel podnikania, zamestnania, zlúčenia rodiny, štúdia,
  na účel osobitnej činnosti, výskumu a vývoja (§ 32 ods. 10 zákona o pobyte cudzincov)
 2. bol udelený trvalý pobyt na 5 rokov (§ 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov),
 3. žiada o udelenie alebo už bola udelená modrá karta (§ 38 ods. 8 zákona o pobyte cudzincov),
 4. žiada o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas a je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas (§ 47 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov).

Uvedenú povinnosť nemá cudzinec s prechodným pobytom:

 1. na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (§ 28 zákona o pobyte cudzincov)
 2. ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (§ 29 zákona o pobyte cudzincov)
 3. priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (§ 30 zákona o pobyte cudzincov)
 4. ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo
 5. ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.

Uvedenú povinnosť nemá cudzinec s trvalým pobytom na 5 rokov:

 1. ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo
  ide o zmenu druhu pobytu.

Vo všetkých prípadoch je lehota na odovzdanie lekárskeho posudku príslušnej cudzineckej polícii 30 dní.

Lehota na odovzdanie začína plynúť od prevzatia dokladu o pobyte. V týchto prípadoch lehota plynie už od podania žiadosti o pobyt:

1. v prípade modrej karty, ak cudzinec podáva žiadosť o jej vydanie na policajnom útvare,
2. pri trvalom pobyte na neobmedzený čas cudzincovi , ktorý je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas, alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

Lehota na predloženie lekárskeho posudku môže byť príslušným oddelením cudzineckej polície predĺžená na žiadosť cudzinca s prechodným / trvalým pobytom na 5 rokov o ďalších 60 dní.

Lekársky posudok doručený cudzineckej polícii musí byť maximálne 30 dní starý.

V zmysle Výnosu Ministerstva zdravotníctva SR č. 07478/2009 – OL z 8. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie je chorobou ohrozujúcou verejné zdravie choroba, ktorá má potenciál epidemicky sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu a ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Lekársky posudok bude obsahovať:

 1. meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu cudzinca,
 2. názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, miesto a dátum vydania dokladu,
 3. meno, priezvisko a odtlačok pečiatky lekára, ktorý doklad vydal,
 4. stanovisko pre útvar Policajného zboru, že cudzinec (ne)trpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Rozsah Služby (bez fakultatívneho odborného vyšetrenia) je nasledovný:

 1. Anamnéza: rodinná, osobná (infekčné a neinfekčné ochorenia), lieková, sociálna, pracovná, toxikologická, epidemiologická, údaje o očkovaní, subjektívne ťažkosti
 2. Objektívny nález v rozsahu interného vyšetrenia
 3. Laboratórne vyšetrenia: sedimentácia erytrocytov, hematologické vyšetrenie (počet erytrocytov, leukocytov, diferenciálny počet leukocytov, hematokrit, hemoglobín)
 4. Sérologické vyšetrenia: HBsAg, anti HIV 1, anti HIV 2, syfilis, anti HCV
 5. Vyšetrenie hrubej kvapky na maláriu (u štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich z krajín, ktoré sú endemickými oblasťami – vrátane prípadu transferu cez tieto krajiny)
 6.  Biochemické vyšetrenie krvi na stanovenie hladiny glukózy, AST, ALT, GMT, bilirubínu, cholesterolu, kreatinínu
 7. Vyšetrenie moču
 8. Štandardné kultivačné vyšetrenia výteru z konečníka
 9. Parazitologické vyšetrenie stolice
 10. RTG hrudníka.

Najneskôr 4 pracovné dni pred vykonaním lekárskej prehliadky je možné vykonať storno objednávky na lekársku prehliadku zaslaním písomnej správy na email medicalcontrol@akmv.sk s predmetom „STORNO OBJEDNÁVKY“, kde sa v texte správy uvedie:

1. meno a priezvisko cudzinca, ktorého objednanie na lekársku prehliadku sa ruší
2. číslo účtu na vrátenie poplatku za lekársku prehliadku.

Storno objednávky je potrebné zaslať z emailu, ako bola doručená objednávka, prípadne z emailu, ktorý bol uvedený cez prihlasovací formulár na tejto webovej stránke.

V prípade, ak došlo k objednaniu a zaplateniu odmeny za lekársku prehliadku v kratšom čase ako 4 pracovné dni pred jej vykonaním, storno nie je možné a zaplatené peňažné prostriedky nebudú vrátené.

Uvedené informácie o povinnostiach cudzincov sú len informačné a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich nesprávnosť. Za účelom poskytnutia záväzných informácií sa odporúčame informovať na príslušnom oddelení cudzineckej polície.

Naše publikácie

Posledné príspevky v blogu

Sledujeme aktuálnu legalistativu a dianie v našom obore, sledujte náš blog a buďte v obraze.

Objednať termín

Zvoľte si mesto, ktoré máte najbližšie a my Vás budeme obratom informovať o aktuálnych voľných termínoch. Objednať sa treba dva dni vopred. Bez objednania je možné prísť každý deň v Bratislave, v  Zlatých Moravciach každý utorok a stredu, v Košiciach každú stredu.

Kontaktní formulář s výběrem města SK