Aj cudzinci s trvalým pobytom na 5 rokov musia doložiť lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpia chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Vyplýva to z § 45 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.

Opäť aj pri tomto type pobytu je lehota na doloženie lekárskeho posudku cudzineckej polícii 30 dní a začína plynúť prevzatím pobytovej kartičky. Výnimkou je len prípad udeleného pobytu v inom členskom štáte, alebo pokiaľ sa žiada o zmenu druhu pobytu. O predĺženie lehoty 30 dní je možné požiadať a tá môže byť predĺžená až o ďalších 60 dní.

Aj v tomto prípade posudok nesmie byť starší ako 30 dní.

 
Uvedené vyplýva z vyššie uvedeného ustanovenia, podľa ktorého „Štátny príslušník tretej krajiny odovzdá policajnému útvaru lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu pobytu. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.“

Vyšetrenie cudzincov

Zabezpečujeme vykonanie lekárskej prehliadky za účelom vydania posudku, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie za 199 EUR. Potvrdenie je akceptované cudzineckou políciou.