Najdete nás:

Počas COVIDu neplynú pre cudzincov viaceré lehoty

Veľa cudzincov sa v súvislosti so zákazom vychádzania (lockdown-om) obáva, že si nestihne obnoviť svoj pobyt, ktorý majú na Slovensku, lebo cudzinecké polície budú možno zatvorené alebo sa cudzincom nepodarí objednať sa na termín na políciu do konca platnosti ich pobytu.

Áno, je pravda, že cudzinecká polícia momentálne prijíma žiadosti o obnovenie pobytu len na základe objednávky na presný čas. Cudzinci sa môžu objednať na termín na tomto linku.

Cudzinci sa však nemusia obávať, že by si pobyt nestihli obnoviť, nakoľko ešte počas prvej vlny koronavírusu boli prijaté opatrenia, ktoré zaručujú, že Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), alebo ktorého platnosť by sa skončila do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.“

Ak by cudzincovi mala skončiť platnosť pobytu na území Slovenskej republiky v tomto období a naďalej trvá krízová situácia, platnosť pobytu sa im automaticky (zo zákona predlžuje).

Uvedené sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky. Pokiaľ by sa chcel cudzinec zdržiavať v inej krajine, je potrebné si naštudovať legislatívu danej krajiny.

Ďalšie výnimky pre cudzincov v súvislosti s COVIDom

Novela zákona o pobyte cudzincov účinná od 09.04.2020 zaviedla aj ďalšie dve významné výnimky:

  1. Cudzinec, ktorý prišiel na  územie Slovenskej republiky na základe platných bezvízového styku alebo platných víz, tu môže zotrvať až mesiac od odvolania krízovej situácie (§ 131i ods. 2 zákona o pobyte cudzincov: „Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá udelený pobyt podľa tohto zákona, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.“)

Ak cudzinec vstúpil na územie Slovenskej republiky napríklad v máji na základe platných víz alebo bezvízového styku (občan Ukrajiny, Srbska, USA a podobne), môže sa na území SR stále zdržiavať oprávnene. Dokonca si môže po uplynutí 90 dní (platnosti víz alebo bezvízového styku) podať aj žiadosť o pobyt, pretože podľa predmetnej novely sa tu stále zdržiava oprávnene.

Navyše, nie je dôležité, či medzičasom cudzinec vycestoval mimo územia SR. Dôležité je, že na územie SR sa ešte vrátil legálne a naďalej sa tu zdržiava.

  • Viaceré lehoty podľa zákona o pobyte cudzincov neplynú do odvolania krízovej situácie. Napríklad nie je potrebné doložiť cudzineckej polícii:
    • doklad o zdravotnom poistení, za iných okolností tak cudzinec bol povinný urobiť do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte (§ 32 ods. 9 zákona o pobyte cudzincov „Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 22, 25, 26, 27 a 30 je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie.“)
    • lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie  (§ 32 ods. 10 zákona o pobyte cudzincov „Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 28, § 29 alebo § 30, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu. Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.“ Rovnako tak pozri § 38 ods. 8 týkajúci sa modrej karty, § 45 ods. 4 ohľadne trvalého pobytu na 5 rokov).
    • Ďalšie výnimky sú uvedené v § 131i ods. 6(„Lehoty podľa § 32 ods. 9 a 10, § 38 ods. 8 a 9, § 45 ods. 4, § 47 ods. 5, § 70 ods. 9, § 71 ods. 8, § 111 ods. 1 písm. g), i), n), p), q) a t), § 111 ods. 3, 4 a ods. 7, § 112 ods. 1 písm. c), e), k), a l) a § 112 ods. 2 písm. a), d), f), l) a m) neplynú do odvolania krízovej situácie.“)

Aktuálne článku k pobytovej agende cudzincov nájdete tu https://www.akmv.sk/blog/cudzinci

Právna poradňa pre cudzincov https://www.akmv.sk/pravna-poradna/cudzinci-pobyt-viza

Služby advokátskej kancelárie pre cudzincov https://www.akmv.sk/sluzby-pre-zahranicnych-klientov

Vyšetrenie cudzincov

Zabezpečujeme vykonanie lekárskej prehliadky za účelom vydania posudku, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie za 199 EUR. Potvrdenie je akceptované cudzineckou políciou.

Kontakty

Non-stop linka

+421 948 350 123

Napište nám

medicalcontrol@akmv.sk

Otváracia doba

Pondelok – Piatok

Adresa

Sieť nemocníc Agel a Expat Clinic

14 miest po celej SR

Objednať termín

Zvoľte si mesto, ktoré máte najbližšie a my Vás budeme obratom informovať o aktuálnych voľných termínoch. Objednať sa treba dva dni vopred. Bez objednania je možné prísť každý deň v Bratislave, v  Zlatých Moravciach každý utorok a stredu, v Košiciach každú stredu.

Kontaktní formulář s výběrem města SK