V zmysle § 36 ods. 1 písm. policajný útvar zruší prechodný pobyt v prípade, ak cudzinec – štátny príslušník tretej krajiny neodovzdal policajnému útvaru doklad podľa § 32 ods. 10 zákona o pobyte cudzincov. Týmto dokladom je lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Lehota na odovzdanie lekárskeho posudku cudzineckej polícii v prípade cudzinca, ktorý získal prechodný pobyt, je 30 dní a začína plynúť odo dňa doručenia dokladu o pobyte (prevzatia pobytovej kartičky). Vyplýva to z § 32 ods. 10 zákona o pobyte cudzincov, ktoré upravuje prechodný pobyt cudzincov „Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 28, § 29 alebo § 30, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu…“

Tiež upozorňujeme, že lekársky posudok má platnosť len 30 dní a ku dňu doručenia cudzineckej polícii nesmie byť starší ako 30 dní. Podľa § 32 ods. 10 zákona o pobyte cudzincov „lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.“

Lekársky posudok je možné cudzineckej polícii doručiť aj neskôr ako do 30 dní od prevzatia pobytovej kartičky v prípade, že cudzinec požiada o predĺženie lehoty. „Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.“ Podmienkou teda je, že o predĺženie lehoty požiada príslušné oddelenie cudzineckej polície. Ak teda nestíhate doložiť lekársky posudok cudzineckej polícii, odporúčame písomnou žiadosťou požiadať policajný útvar o predĺženie tejto lehoty. Lehota na doloženie lekárskeho posudku cudzinca môže byť predĺžená až o 60 dní.

Vyšetrenie cudzincov

Zabezpečujeme vykonanie lekárskej prehliadky za účelom vydania posudku, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie za 199 EUR. Potvrdenie je akceptované cudzineckou políciou.